• Başgöz, Ilhan 1956: İzahlı Halk EdebiyatI Antolojisi. Ahmet Halit  Yaşaroğlu Yay. Istanbul.. 2. baskı.Ararat Yayınevi , 1966, İstanbul.

 • [1966] “Dream Motif in Turkish Folk Stories and Shamanistic Initiation”. Asian Folklore Studies 1: 1-20.

 • (1971) Earlier References to Kukla and Karagoz," Turcica, III, 1971, p.18..

 • Başgöz, İlhan. Riddle-Proverbs and the Related Forms in Türkish Folklore. Proverbium 18 ,1972, 655-66

 • and Andreas Tietze. [1973] Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles. Folklor Studies Series 22. University of California Press: Berkeley.

 • [1975] “The Structure of Turkish Romances”. Folklore Today. Haz. Linda        Degh, Henry Glassie ve Felix Oinas. Indiana University Press: Bloomington.

 • (1975)----Köroğlu Düzeni," Özgür İnsan, No.24,Ankara, 1975, s.. 78-82.

 • (1975 a).Tale Singer and his Audience. in  Folklore: Performance and Communication, ed.  Dan Ben-Amos and  Kenneth Golstein. The Hague,s. 143-204.Türkçesi Folklor Yazıları.49-65. Adam Yayınları.İstanbul, 1986.

 • and Mark Glazer (1978 ) Studies in Turkish Folklore, in honur of Pertev N.Boratav. Indiana University, Turkish Studies Series No.1 Maccallum Publishing House,Bloomington, Indiana.

 • (1983) The Meaning and Dimension of Changes of Personal Names in Turkey. Turcica XV (1983): 201-218. Türk Halkının Bilmeceleri. Kültür Bakanlığı Yayını Ankara 1994.

 • {1986 } Digression in Oral Narrative: A Case Study in Oral Narrative by Turkish Romance Tellers. Journal of American Folklore 99 (1986) pp.5-23.

 • Başgöz, Ilhan (1986 a) Köroğlu’s Tekgözler (Cyclops) Story. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 49-56. Ordan alınarak Türkish Folklore and Oral Literature, Selected Assays of Ilhan Başgöz 250-56..

 • (1990). Proverbs About Proverbs or Folk Definition of proverb. Proverbium 7 (1990):7-17.

 • (1992) Sibiryadan Bir Masal Anası.Azadowski’den çeviren,Kültür Bakanlığı yayını.Ankara.

 • (1992 a )Türk Halkının Bilmeceleri 2 vols.publication of Ministry of Culture, Ankara, 1992, second ed.1996..

 • (1993) Proverb Image, Proverb Message and Social Change, Journal of Folklore Research 30:127-142. Başgöz, Ilhan.

 • (1993 a )  Türkiye Cumhuriyetinin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk. Kültür Bakanlığı yayını. 1993.

 • (1994) “The Horse does the work, the hero boasts”. The Seven Century Life of a Turkish Proverb. Proverbium 11(1994. Republished in  Turkish Folklore ands Oral Literature.Haz. Kemal Sılay. Turkish Studies 18., Indiana University Press: Bloomington, Indiana. 

 • (1994 a) Âşık Ali İzzet Özkan. İkinci Baskı. Pan Yayıncılık: İstanbul.

 • (1995) Türkiye’nin Egitim Çıkmazı ve Atatürk. T.C.Kültür Bakanlıği Başvuru Kitapları No.12.Ankara. Ikinci, üçüncü baskılar Pan Yayınciliuk, Istanbul.

 • (1995 a) YuNos Emre. İkinci Baskı. Pan Yayıncılık: İstanbul.

 • Başgöz, İlhan- Pertev N. Boratav (1998) “ I, Hoca Nasreddin, Never Shall I die, A Thematic of Hoca Stories.” İndiana University Turkish Studies Publication Series 18., Indiana University Press: Bloomington, Indiana.

 • (1998 a)- Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca. Pan Yayınevi,Istanbul

 • (1998 b ) “Proverb Image, Proverb Message and Social Change”. Turkish Folklore and Oral Literature Selected Assays of Ilhan Başgöz. Haz. Kemal Silay.

 • (1998 c) Protest, The  Fifth Function of Folklore,in Turkish Folklore and Oral Literature,Selected Essays of Ilhan Başgöz, ed. Kemal Sılay.Indiana Uyniversity Turkish Studies Seris No.19.Bloominton, Indiana.

 • (1998 d) Folklor/Edebiyat 14. İlhan Başgöz Özel Sayısı. Xxxx

 • (1998 e) Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca. Pan Yayınevi: İstanbul.

 • (1998 f )Turkish Folklore and Oral Literature. Indiana University Turkish Studies Series, edited by Kemal Sılay, Bloomington,

 • (2000) “Gosandan Ozana.” Folklor/Edebiyat 24: 129-134.

 • ( 2003) Karac’oğlan. Dördüncü baskı, Pan Yayıncılık: İstanbul.

 • (2008) Hikaye,Turkish Folk Romance as Performance Art,Special Publication of Folklore Institute No.7. Indiana University Press, Bloominton, Indiana.

 • Başgöz. Ilhan (2003) Karac’oğlan, Pan Yayınevi ,dördüncü baskı, Istanbul.

 • Başgöz,---Biografık Türk Halk Hikayeleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi.1949)

 • Başgöz,İlhan.(1998) Turkish Folklore and Oral Literature Selected Assays of Ilhan Başgöz. Ed.

 • Kemal Silay. Turkish Studies Series 19. Indiana University Turkish Studies Publicati0ons, No.19 ..Bloomington,Indiana.

 • Başgöz, Ilhan (1995). YuNos Emre. İndiana Universitesi Türkçe Programı Yayınları I. 2.baskı, Pan Yayıncılık,Istanbul.